Atenció al Client


Si vostè desitja presentar una queixa o reclamació tingui en compte que ha de seguir aquests passos:

1. Adreceu-vos a les nostres oficines. El nostre personal tractarà d'ajudar-lo a resoldre el seu problema.
2. Si no hem satisfet les seves demandes, adreceu-vos per escrit al nostre Servei d'Atenció al Client (Inade, Institut Atlàntic de l'Assegurança). Aquest servei té l'obligació de resoldre les queixes o reclamacions en el termini màxim d'un mes en cas que vostè tingui la consideració de "consumidor" i de dos mesos en la resta de supòsits.
3. En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament del nostre Servei, o si transcorreguts dos mesos des que vostè ha presentat la seva queixa o reclamació, no s' ha resolt la seva petició, s' ha d' adreçar al Servei de Reclamacions de la Direcció General d' Assegurances i Fons de Pensions.

 

Serveis de reclamacions

SERVEI D' ATENCIÓ AL CLIENT

Inade, Institut Atlàntic de l'Assegurança
Calle La Paz, Nº 2, Baix
36202 – VIGO (Pontevedra)

Tel. 986 485 228
Fax: 986 485 653

atencioncliente@inade.org
www.inade.org

DIRECCIÓ GENERAL D' ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS

Servei de Reclamacions
Paseo de la Castellana, Nº 44
28046 – MADRID

Tel. 902 191 111

SEU VIRTUAL:
www.dgsfp.mineco.es

 

NORMATIVA DE TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DEL CLIENT DE SERVEIS FINANCERS

  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
  • Ordre ECO/734/2004 d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor de les entitats financeres.
  • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
  • Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l' àmbit tributari i de litigis fiscals.
  • Llei 7/2017, de 2 de novembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

 

Té concertada pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i disposa de capacitat financera conforme de legislació vigent

 

JORI ARMENGOL I ASSOCIATS, CORREDORIA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, S.A. (J-0942)

C/ Roger de Lluria 124, 3r Porta 2

08037 - Barcelona (Barcelona)

93 476 3350      joribcn@joriarmengol.com      www.joriarmengol.com

 

Pot DESCARREGAR AQUÍ el reglament del funcionament d' aquest servei

Pot DESCARREGAR AQUÍ el formulari per a la presentació de queixes i reclamacions