Avís legal


Jori Armengol i Associats, Corredoria d’assegurances, S.L. amb CIF nº B-58299124, té el seu domicili social al carrer Roger de Llúria, 124, 3º 2ª, 08937, Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 21.641, foli 67, full B-25.150.

L’empresa està inscrita al Registre de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb el núm. J-942 i concertats Assegurances de Responsabilitat Civil i de Caució, segons el Títol I del Llibre II del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació pública en determinats sectors d’assegurances privades, de plans i Fons de pensions, de l’àmbit tributari i de litigis fiscals.

Jori Armengol i Associats, Corredoria d'Assegurances, S.L., és titular del domini www.joriarmengol.com que figura degudament inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 25011, Foli 47, Full B 2150, inscripció 15.