Avís legal i Política de privadesa


 

Responsable del tractament

JORI ARMENGOL Y ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.L.

Autorització administrativa

Autoritzada per la DGSFP

Direcció General d' Assegurances i Fons de Pensions amb la clau administrativa J-0942

CIF

B-58.299.124

Direcció

C/ Roger de Lluria 124, 3r Porta 2

08037 - Barcelona (Barcelona)

Telèfon

93 476 3350

Correu electrònic

protecciondedatos@joriarmengol.com

 

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant el Reglament General de Protecció de dades o RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant la LOPDGDD), s'informa que EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT és el titular d'aquest domini.

 

 

DADES QUE RECOPILEM

 

La visita a aquesta web no implica que l'usuari faciliti dades de caràcter personal.

Les dades que en el seu cas siguin facilitades pels usuaris podran ser tractades pel Responsable del tractament, essent en tot moment conservades i tractades d' acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

Quan per recaptar dades de caràcter personal s' utilitzin formularis, la identificació de l' usuari s' entendrà que és correcta, ja que és el mateix usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis i qui respon de la seva veracitat. Així mateix, s' indicarà el caràcter voluntari o obligatori dels camps o respostes a emplenar. La informació obligatòria s' identifica amb un bifoca. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no-prestació del servei o informació demanada. A més, es podran facilitar dades de manera voluntària amb la finalitat de prestar de la millor manera el servei demandat o la informació sol·licitada.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

 

De conformitat amb l' article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i l' article 11 de la LOPDGDD, informem del següent:

 

El Responsable del Tractament està compromès amb la protecció de la informació que gestiona, no només pel degut compliment de la normativa que ens regula, sinó també per la confidencialitat de les dades personals que ens són encomanades, de forma concreta per la informació que rebem a través de la nostra pàgina web.

 

En aquesta línia, ens preocupem pels nostres usuaris i la seva privacitat complint amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. Amb aquesta finalitat posem a la seva disposició la informació relativa al tractament de dades personals que duem a terme, amb l' objectiu que, en tot moment, pugui conèixer com tractem les seves dades i els drets que l' assisteixen com a titular dels mateixos.

 

 

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES?

 

Les dades que ens facilita podran ser utilitzades per poder relacionar-nos amb vostè a fi de:

 

 • Atendre, tramitar i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments remesos,
 • Gestionar les tasques bàsiques d' administració,
 • Mantenir-lo informat, bé per mitjans electrònics o dispositius mòbils de qualsevol informació que poguessin resultar del seu interès,
 • Anàlisis estadístiques de visites a la pàgina web i comportaments dels usuaris en la mateixa,
 • Gestionar adequadament la navegació a través del present lloc web,
 • Per a l' exercici o la defensa de les reclamacions de qualsevol tipus.

 

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ AMB QUÈ TRACTEM LES SEVES DADES?

 

El tractament de les seves dades per a les finalitats a dalt descrites es basa en el consentiment atorgat.

 

El Responsable del Tractament, sota l'empara de l'interès legítim que li correspon, podrà realitzar els tractaments que siguin estrictament necessaris per a l'administració interna de la pàgina web (anàlisis estadístiques de visites al mateix i comportaments dels seus usuaris).

 

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

 

Tindrà dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. En relació amb les seves dades personals té dret a:

 

 • Accedir-hi.
 • Demanar la seva rectificació o supressió.
 • Demanar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al seu tractament.
 • Demanar la seva portabilitat en un format estructurat, d' ús comú i de lectura mecànica.
 • No ser objecte d' una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

 

Podrà exercir aquests drets davant el Responsable del Tractament. Per a això podrà dirigir-se per escrit a l'adreça indicada més amunt (apartat relatiu a la identitat i dades de contacte del Responsable), acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de document oficial d'identificació, o enviant un correu electrònic verificat amb signatura electrònica, amb l'objecte d'acreditar la seva identitat, a aquesta mateixa adreça electrònica. 

 

 

DRET A RETIRAR EL SEU CONSENTIMENT

 

L' interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

 

La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

 

 

DRET A PRESENTAR RECLAMACIÓ DAVANT L' AUTORITAT DE CONTROL

 

En tot moment podrà presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: Carrer Jorge Juan, nº6 (28001 – Madrid) www.aepd.es

 

 

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

 

No es preveuen comunicacions de les dades de caràcter personal dels usuaris de la pàgina web.

 

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

 

El responsable del Tractament no realitzarà transferències internacionals de dades de caràcter personal.

 

 

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

 

Les dades seran conservades durant el temps imprescindible en funció de la finalitat per a la qual van ser facilitades o recaptades, sens perjudici de, si s' escau, l' exercici del seu dret de supressió. En relació amb el tractament necessari per a l' enviament d' informació podrem conservar les seves dades mentre no ens demani la seva supressió.

 

 

UTILITZACIÓ DE COOKIES

 

Per conèixer la Política de Cookies del Responsable del Tractament accedeixi al següent enllaç POLÍTICA DE COOKIES

 

 

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

El Responsable del Tractament es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i de Protecció de Dades per adaptar novetats legislatives, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant això, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir al lloc web sense perjudici del que estableix el Reglament General de protecció de Dades.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El codi font, els dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i, en definitiva, els elements continguts a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor del Responsable del Tractament.

 

En tot cas, l'usuari podrà visualitzar-los i utilitzar-los per a ús personal, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials i, en conseqüència, no estant permesa la reproducció i/o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, etc., sense el permís previ i per escrit del titular. Quan s' autoritzi la reproducció s' haurà d' indicar la procedència de la informació.

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

 

La legislació aplicable és l'espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d'aquesta web, així com de la inscripció o contractació que es pogués realitzar a través d'ella, es declara com a jurisdicció competent als Jutjats i Tribunals del domicili del Responsable del Tractament excepte en aquells casos en què l'usuari ostenti la posició de consumidor i per imperatiu legal hi hagi que sotmetre' s als tribunals del seu domicili.